Põhikiri

Mittetulundusühingu Sillad (edaspidi: Ühing) põhikiri on kinnitatud 6.09.2013  toimunud Ühingu asutamiskoosolekul sõlmitud asutamislepinguga.

1. Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja eesmärk
1.1 Mittetulundusühingu ametlik nimi on  Sillad MTÜ;
1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Viljandi linn;
1.3 Ühingu eesmärgiks on loometegevuse propageerimine ja levitamine, samuti teiste haridust toetavate tegevuse tutvustamine;
1.4 Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing tegeleb:
1.4.1 kontsertide, festivalide ja konkursside korraldamisega;
1.4.2 haridust toetavate ja loometegevust arendavate materjalide ja trükistekoostamisega ja avaldamisega
1.4.3 Viljandi piirkonna väljapaistvate loovisikute ja haritlaste loomingu propageerimisega.
1.5 Ühingul on õigus anda välja trükiseid, korraldada kontserte, festivale, konverentse ja muid üritusi ning anda auhindu;
1.6 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril;
1.7 Ühing on asutatud tähtajatult.
2. Ühingu liikmed
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga isik, sõltumata elu- või asukohast, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust;
2.2 Ühingu liikmed võtab vastu ühingu juhatus nende kirjaliku avalduse alusel. Liikmete vastuvõtmisest teatab juhatus sellest taotlejale kirjalikult. Liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse sellekohase otsuse tegemise päev;
2.3 Ühingu liikmeks olek lõpeb:
2.3.1 füüsilisest isikust liikme surmaga;
2.3.2 liikme lahkudes omal soovil avalduse esitamisel etteteatamisega;
2.3.3 liikme väljaheitmisega üldkoosoleku poolt juhatuse ettepanekul, kui liikme tegevus ei ole kooskõlas
ühingu põhimõtete ja põhikirjaga, samuti juhul, kui liikmemaks on viimased kaks aastat tasumata;
2.4 Ühingu liikmel on õigus:
2.4.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
2.4.2 valida ja olla valitud Ühingu juhtimisorganitesse;
2.4.3 nõuda juhatuselt seaduses sätestatud juhtudel ja korras Ühingu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumist;
2.4.4 saada üldkoosolekult ja juhatuselt teavet Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
2.4.5 Ühingust välja astuda
2.5 Ühingu liikmed on kohustatud:
2.5.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja;
2.5.2 teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist;
2.5.3 üldkoosoleku poolt määratud korras tasuma Ühingu liikmemaksu
2.6 täiendavaid kohustusi võib liikmetele kehtestada üldkoosoleku otsusega;
2.7 Ühingu toetajaliikmeteks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud.
3. Üldkoosolek
3.1 Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalevate liikmete häälte enamusega;
3.2 Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku aeg, päevakord ja arutusele tulevad eelnõud tehakse teatavaks kõigile liikmetele vähemalt kaks nädalat varem;
3.3 Üldkoosoleku pädevuses on:
3.3.1 põhikirja muutmine;
3.3.2 eesmärkide muutmine;
3.3.3 juhatuse liikmete valimine;
3.3.4 liikmemaksu suuruse määramine;
3.3.5 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4. Juhatus
4.1 Juhatus on Ühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.
4.2 Juhatus koosneb kolmest liikmest, kes Ühingu asutamisel valitakse asutamislepingu sõlminud isikute poolt kolme (3) aastaseks tähtajaks. Juhatuse volituste tähtaja möödumisel toimub järgmise juhatuse valimine üldkoosoleku otsusel.
4.3 Juhatus valib enda liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
4.4 Juhatus esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes.
4.5 Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
4.6 Juhatuse kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
4.7 Juhatuse pädevusse kuulub:
4.7.1 Ühingu tegevuse juhtimine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;
4.7.2 Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine kooskõlas käesoleva põhikirjaga;
4.7.3 Ühingu tegevus- ja raamatupidamise aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule esitamine seadusega sätestatud korras;
4.7.4 Ühingu üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
4.7.5 Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusele;
4.7.6 auhindade jms. määramine;
4.7.7 muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;
4.7.8 toetajaliikmete kinnitamine;
5. Ühingu majandustegevus ja vara
5.1 Ühingul on õigus omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, pangaarve;
5.2 Ühingul on õigus astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning arendada nendega sidemeid, samuti olla kodumaiste ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige;
5.3 Ühing saab ainelisi vahendeid liikmemaksudest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest, oma põhikirjalistest eesmärkidest tulenevast tegevusest ja ühingu vara kasutamisest saadavast tulust, muudest eraldistest vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
5.5 Ühingule võib kuuluda igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole seadusega vastuolus;
5.6 Riik ei kanna varalist vastustust Ühingu varaliste kohustuste ega Ühing riigi kohustuste eest. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
6. Lõppsätted
6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras;
6.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud;
6.3 Ühingu likvideerimisel läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või TuMS § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule